Tau

Tay

 

Activities / Club

دبیرستان Fatima Convent فعالیت هایی را با هدف توسعه استعداد پنهانی دروغ در دانشجویان انجام می دهد و همچنین برخی از فعالیت ها برای رفاه جامعه اهمیت دارند. کار در اینجا توسط باشگاه های مختلف مانند باشگاه خدمات اجتماعی ، باشگاه هنر، باشگاه علوم، باشگاه محیط زیست و باشگاه ورزشی.

View Album
Art Club
View Album
Drawing Activities
View Album
Eco Club
View Album
NCC Air Wing
View Album
USM
View Album
Science And Maths Club
View Album
Sports
View Album
Social Service
View Album
sss